Finansowanie dla rolników

Zgodnie z danymi GUS, w Polsce obecnie funkcjonuje mniej więcej 1,5 mln gospodarstw rolnych. Przeciętne zużycie energii jest tam zdecydowanie większe niż w przypadku statystycznego gospodarstwa domowego i waha się w przedziale od ok. 5 000 do ok. 22 000 kWh na kwartał. W zależności od profilu konsumpcja energii wykorzystywana na cele produkcyjne pochłania od 60 do 90% całego zużycia.

Urządzenia używane w wytwórstwie rolnym pobierają masowe ilości energii, pracując przez większość dnia (niektóre nawet również nocą– np. chłodnie). Co więcej postępująca mechanizacja gospodarstw rolnych sprawia, że w przyszłości zapotrzebowanie na prąd będzie wzrastać.

Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę ceny prądu w Polsce (https://enerad.pl/aktualnosci/ceny-pradu-2020/), które w ciągu ostatnich ostatnich kilkunastu lat wzrosły prawie o 140%, prognozy dla rolników nie wyglądają optymistycznie. Tylko w 2020 roku, przeciętne rachunki dla odbiorców taryfy G zwiększą się o około 12%. Rolnicy korzystający z taryfy C, mogą zapłacić za prąd jeszcze więcej.

Gospodarstwo rolne fotowoltaika

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Jedną z możliwości jest odliczeni instalacji fotowoltaicznej od podatku rolnego. Ulga inwestycyjna na panele fotowoltaiczne należy się podatnikowi podatku rolnego (np. osobie fizycznej, spółce), która jest:

  • właścicielem gruntów,
  • użytkownikiem wieczystym gruntów,
  • posiadaczem samoistnym gruntów,
  • posiadaczem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość takiej ulgi to 25% kosztów poniesionych w ramach inwestycji w instalację fotowoltaiczną (zakup i montaż instalacji). O ulgę inwestycyjną można ubiegać się już po zakończeniu przedsięwzięcia. Odliczenie dotyczy podatku rolnego od gruntów położonych na obszarze gminy, w której rolnik przeprowadził inwestycję. Odpisów można dokonywać nie dłużej niż 15 lat.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Panele fotowoltaiczne, a podatek VAT

Jeśli rolnik będzie wykorzystywał energię wyprodukowaną z paneli jedynie na użytek własny, tzn zasilane z niej będą wyłącznie urządzenia domowe, obowiązuje VAT w wysokości 8%.

Jeżeli natomiast energia będzie wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, obowiązuje 23% stawka VAT. Dobra wiadomość jest taka, że rolnicy mogą go w całości odliczyć.

Panele fotowoltaiczne, a podatek VAT

Agroenergia

Począwszy od dnia 08 lipiec 2019 rolnicy mogą złożyć wniosek o dofinansowania oraz pożyczki na inwestycje odnawialnego źródła energii (OZE) w nowym programie NFOŚiGW.

Celem programu Agroenergia jest dofinansowanie inwestycji służących tworzeniu niezależności energetycznej na obszarach wiejskich, co prowadzi do zwiększenia miejscowego bezpieczeństwa energetycznego oraz bezpośrednio do poprawy jakości powietrza.

Program Agroenergia jest skierowany tylko do rolników indywidualnych, czyli osób fizycznych, które są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi albo dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Warunkiem jest również prowadzenie działalności od minimum 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Budżet przeznaczony na tą dotację to 200 mln zł. Będzie on rozdysponowany na dofinansowania oraz pożyczki, które będą realizowane w latach 2019-2025. Wielkość dofinansowania w postaci dotacji może wynosić do 40% kosztów kwalifikowanych, natomiast kredyt będzie mógł pokrywać nawet do 100% kosztów, przy czym wysokość pożyczki może wynosić od 100 tys. PLN do 2 mln PLN. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało na poziomie nie mniej niż 2%. Okres spłaty zobowiązania to maksymalnie 15 lat. Nie założono opcji częściowego anulowania kredytu.

Prezes URE zatwierdził taryfy dla wszystkich czterech sprzedawców z urzędu. Od stycznia średni wzrost rachunków dla gospodarstw domowych będzie wynosić 11,6%.

W programie uwzględniono kryteria w zakresie max. jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE. Fotowoltaika to jedyna technologia wytwarzania energii elektrycznej z ujętych w programie Agroenergia, dla której został wprowadzony minimalny próg mocy wykluczający możliwość dofinansowania instalacji PV. Dla instalacji fotowoltaicznych, których jednostkowa moc powinna wynosić od 50 kWp do 1 Map (niedozwolone są mikroinstalacje), max. jednostkowy koszt inwestycji ustalono na 2,5 mln zł brutto. Dla kolektorów słonecznych ustalono max. koszt inwestycji brutto rzędu 1000 zł/kW. Dodatkowo istnieje możliwość dofinansowania baterii do magazynowania energii.

Agroenergia

Modernizacja Gospodarstw Rolnych

Pomoc będzie udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Będą wspierane wyłącznie takie rodzaje operacji, które będą przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, co rozumie się jako poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa.

Elementem operacji może być uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Z dofinansowania będzie mógł skorystać rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników. Wsparcie dotyczy gospodarstw o powierzchni do 300 ha, jest również ograniczone do gospodarstw dysponujących określoną w programie wielkością ekonomiczną.

Beneficjentom udzielana jest pomoc w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, wyjątek do 60% kosztów kwalifikowalnych dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych – nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Panele fotowoltaiczne, a podatek VAT