fotowoltaika Żywiec
881 253 228
792 393 191
Buderus
Warunkiem otrzymania dofinansowania przez Grantobiorcę na inwestycję jest aby realizacja inwestycji dała efekt ekologiczny redukcji emisji CO2 o minimum 30% czyli konieczny jest demontaż starego pieca który powoduje zanieczyszczenia. Kolejnym warunkiem otrzymania dofinansowania przez Grantobiorcę jest aby Budynek był ocieplony lub należy zdążyć z ociepleniem do czasu realizacji montażu nowego źródła ciepła. Pozostałe warunki udziału w Projekcie to spełnienie przez potencjalnego Grantobiorcę następujących kryteriów: Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, gdzie będzie realizowany projekt. Wykorzystywanie instalacji centralnego ogrzewania jedynie na potrzeby socjalno-bytowe grantobiorcy i jego domowników. Budynek ogrzewany ciepłem z kotła węglowego i jednocześnie grantobiorca nie posiada drugiego źródła ciepła, za wyjątkiem pieca gazowego pracującego w instalacji c.w.u. lub kominka z płaszczem wodnym (stan przed realizacją). Grantobiorca nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Grantobiorca zobowiązuje się do zawarcia umowy o powierzenie grantu oraz dołączy oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu; Grantobiorca zobowiązuje się do eksploatacji instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem przez okres trwałości projektu, który należy rozumieć jako 5 lat od finansowego zakończenia projektu tj. wpływu na rachunek Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ostatniej transzy płatności z Urzędu Marszałkowskiego, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu. Grantobiorca umieści w widocznym miejscu plakietkę/naklejkę/tablicę informacyjno-pamiątkową informującą o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instalacja zostanie zrealizowana po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu. Grantobiorca zakupi wyłącznie fabrycznie nowe materiały i urządzenia związane z realizacją przedsięwzięcia O szczegółach Mieszkańcy będą na bieżąco informowani poprzez stronę internetową www.stopsmog.eu W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie od 16 kwietnia godz 7:00 2018r do 16 maja 2018r do końca dnia. Liczyć będzie się kolejność zgłoszeń. Deklarację należy złożyć w Urzędach gmin/miasta lub online poprzez stronę www.stopsmog.eu. Po okresie składania deklaracji rozpocznie się Inspekcja, audyt energetyczny: Umówiona zostanie wizyta, podczas której inspektor wypełnia z udziałem właściciela ankietę techniczną oraz wykona dokumentację zdjęciową. Mieszkaniec ponosi koszt inspekcji audytu na podstawie podpisanej umowy przed rozpoczęciem inspekcji nieruchomości w kwocie 390 zł brutto. Jeśli mieszkaniec zrezygnuje z udziału w projekcie w trakcie inspekcji płaci wyłącznie koszt inspekcji w wysokości 123zł brutto w oparciu o podpisaną umowę przed rozpoczęciem inspekcji. W przypadku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski nastąpi ponowna weryfikacja formalna grantobiorców, najwcześniej styczeń 2019. Osoby będące na liście potencjalnych grantobiorców zostaną powiadomieni o możliwości podpisania umowy o udzielenie grantu, orientacyjny termin marzec 2019. Dodatkowe niezbędne informacje mogą Państwo uzyskać również od Koordynatora projektu firmy Kreatus sp. z o.o. pod numerem telefonu +48 33 300 31 41, oraz na stronie www.stopsmog.eu